Šunys jums!
ltsunys.lt
Katės jums! Katės      

Portalo www.Ltsunys.lt taisyklės

1. Elektroninis puslapis, esantis adresu www.LTsunys.lt (toliau Portalas), yra skelbimų, susijusių su šunimis, portalas, kuriame bet kuris asmuo gali patalpinti savo skelbimą arba peržiūrėti skelbimus laikydamasis šių taisyklių(toliau –Taisyklės).

2. Asmeniui, kuris patalpina savo skelbimą Portale (toliau vadinamas Vartotoju) bei asmeniui, kuris peržiūri Portale patalpintus skelbimus (toliau vadinamas Lankytoju), Taisyklės yra privalomos. Vartotojas, talpindamas skelbimą aktyvuoja nuorodą ,,su Taisyklėmis susipažinau ir sutinku” ir tokiu būdu išreiškia sutikimą su Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis. Nesutikęs su Taisyklėmis ar jų dalimi Vartotojas negali patalpinti skelbimo Portale. Lankytojas, apsilankydamas Portale, tuo išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis.

3. Portalo savininkas (toliau vadinamas Administratoriumi) turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti Taisykles. Vartotojas arba Lankytojas, atlikęs 2 punkte nurodytus veiksmus, išreiškia sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

4. Administratorius turi teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų arba jų dalies teikimą nenurodydamas priežasčių ir neįspėdamas Vartotojo ar Lankytojo.

5. Portalo autorių turtinės ir kitos teisės, išskyrus Portalo dizaino autoriaus teisę, priklauso Administratoriui. Administratorius yra visų teisių į Portalo turinį bei Portalo duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jo naudojimą. Tretieji asmenys neturi teisės keisti Portalo turinio, jį apdoroti, kopijuoti be raštiško Administratoriaus leidimo. Minėtų veiksmų atlikimas be Administratoriaus raštiško sutikimo yra autorinių teisių pažeidimas, kuris yra baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojų jų skelbimų atžvilgiu. Vartotojas talpindamas skelbimą sutinka, kad jo pateikto skelbimo turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę taptų Portalo duomenų bazės dalimi, būtų saugomas Portale ir įstatymų nustatytais būdais būtų naudojamas neribotą laiką.

6. Vartotojas naudodamasis Portalu ir talpindamas skelbimą įsipareigoja:
6.1. talpinti Portale skelbimus, susijusius išimtinai su šunimis;
6.2. patalpinti skelbimą tik jam skirtoje kategorijoje, nurodant reikalaujamus duomenis;
6.3. to paties turinio skelbimą skelbti ne daugiau nei vieną kartą;
6.4. skelbimo tekstą rašyti lietuvių kalba;
6.5. skelbimo teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis, netalpinti beprasmių simbolių, siekiant skelbimą išryškinti iš kitų;
6.6. skelbime netalpinti klaidingos, neetiškos bei pažeidžiančios Lietuvos Respublikos įstatymus informacijos. Pateikdamas duomenis skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija atitinka tikrovę, yra tiksli ir išsami;
6.7. skelbime siūlyti objektą/paslaugą, kuris/kuri Vartotojui priklauso nuosavybės teise ar yra teisėtai disponuojamas/a. Pateikdamas duomenis skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad turi teisę disponuoti ar nuosavybės teisę į siūlomą objektą/paslaugą;
6.8. netalpinti skelbime siūlomo objekto fotografijų vietoje grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.: ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis bei nekeisti tokiu būdu fotografijų, taip pat netalpinti fotografijų, nesusijusių su siūlomu objektu/paslauga;
6.9. dėti į skelbimą tokias skelbimo objektą vaizduojančias fotografijas, kurias jis turi teisę naudoti ir kurių naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Patalpindamas fotografijas skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
6.10. nesinaudoti Portalu neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Portale, kuris:
- pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);
- būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;
- keltų grėsmę Portalo ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
- pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

7. Lankytojas naudodamasis Portalu įsipareigoja:
7.1. komentaro tekstą rašyti lietuvių kalba;
7.2. komentare netalpinti klaidingos, neetiškos bei pažeidžiančios kito asmens teises arba Lietuvos Respublikos įstatymus informacijos;
7.3. nesinaudoti Portalu neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Portale, kuris:
- pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);
- būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;
- keltų grėsmę Portalo ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
- pažeistų bet kuriuos teisės aktus;
7.4. pranešti Administratoriui apie šioms Taisyklėms arba Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančius skelbimus ar komentarus.

8. Administratorius:
8.1. turi teisę Vartotojui ar Lankytojui, pažeidusiam Taisykles, taikyti sankcijas: be išankstinio pranešimo pašalinti skelbimus, komentarus, skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas; perspėti pažeidimą padariusį Vartotoją ar Lankytoją, apriboti arba panaikinti Vartotojo ar Lankytojo teisę naudotis Portalo paslaugomis;
8.2. turi teisę ištrinti skelbimą ir komentarus, pasibaigus skelbimo galiojimo laikui, t.y. praėjus 4 mėnesiams nuo skelbimo patalpinimo;
8.3. turi teisę siųsti informacinio pobūdžio pranešimus;
8.4. neatsako už skelbiamos informacijos turinį, jo neatitikimą tikrovei, bei neatsako už patirtą moralinę, turtinę ar kitokią žalą, naudojantis Portalo paslaugomis. Administratorius taip pat neatsako už nuostolius, kurie atsirado dėl skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo;
8.5. neatsako už Portalo veikimo sutrikimus. Administratorius neatsako dėl nuostolių Vartotojams, Lankytojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Administratorius negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas ar Lankytojas negali naudotis Portalu (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.);
8.6. teikia technines priemones informacijos patalpinimui Portale ir atsako tik už informacijos, pateiktos skelbime arba komentare, techninį patalpinimą į Portalą, kai skelbimas arba komentaras atitinka Taisyklių reikalavimus;
8.7. turi teisę fiksuoti Vartotojų ir Naudotojų IP adresus. Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio Administratorius turi teisę suinteresuotoms valstybės institucijoms atskleisti Vartotojo ar lankytojo IP adresą;
8.8. įsipareigoja neatskleisti Vartotojų ir Lankytojų neskelbiamų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

9. Vartotojas talpindamas skelbimą į Portalą bei Lankytojas, apsilankydamas Portale, pareiškia ir patvirtina, kad jis pateikia savo duomenis Portale savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi Portalo duomenų bazėje neribotą laiką. Vartotojas ar Lankytojas pateikia savo duomenis Portale tam, kad Portalo administratorius ir tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti. Vartotojas ar Lankytojas sutinka, kad Portalo duomenų bazėje būtų kaupiami jo IP adresai, apsilankymo data ir laikas

10. Portalo veiklai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Kilę ginčai dėl Portalo veiklos nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisme.


Dėkojame, kad naudojatės portalo www.LTsunys.lt paslaugomis.


 

Čia galėtų būti Jūsų reklama!